Masz pytanie?

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO pracownia-basis.pl

 

§1. Wstęp - słownik pojęć stosowanych w Regulaminie

Sprzedający – właściciel sklepu internetowego pracownia-basis.pl

Klient – osoba dokonująca zakupów w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy pracownia-basis.pl

 

§2. Postanowienia ogólne

1. Sklep działający pod adresem www.pracownia-basis.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej oraz hurtowej:

1.1. kosmetyków – kremów, balsamów i kompozycji zapachowych;

1.2. wyrobów artystycznych – biżuterii, grafiki i rzeźby;

1.3. wyrobów rękodzielniczych;

1.4. specjalistycznych wydawnictw i publikacji elektronicznych i drukowanych;

1.5. uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach oraz

1.6. innych, przedstawionych w ofercie wyrobów, przedmiotów i usług.

2. Właścicielem Sklepu jest: BASIS Barbara Szmyd, ul. Maltańska 5/83, 02-761 Warszawa,

NIP: 5271108485, REGON: 363803172.

Działalność gospodarcza została zarejestrowana w CEiDG przez Urząd Gminy Warszawa-Mokotów.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

4. Produkty i ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

6. Zamówienia złożone przed dokonaniem zmian o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby widoczny stan produktów pokrywał się z dostępnym stanem faktycznym. W przypadku braku produktów znajdujących się w zamówieniu, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i strony wspólnie ustalą dalszy przebieg realizacji zamówienia.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy Kodeks Cywilny przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§3. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie przez Sprzedającego może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich poprawiania lub uzupełniania oraz ich usunięcia.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie.

5. Sprzedający informuje, że Klient dokonując wyboru firmy wysyłkowej w celu realizacji zamówienia wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych tej firmie w zakresie umożliwiającym realizację dostawy zamówienia.

6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi i prawidłowymi danymi Klienta.

§4. Warunki składania i realizacji zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Unii Europejskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, poprzez udostępniony na niej formularz zamówienia.

3. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i poprawne podanie wszystkich niezbędnych danych ( w tym m. in. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w następujących przypadkach:

4.1. błędnego lub tylko częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz/lub brak potwierdzenia   zamówienia;

4.2. braku zaksięgowania należnej wpłaty na wskazanym koncie w czasie 7 dni od daty złożenia         zamówienia;

4.3. braku odbioru wysłanej przesyłki;

4.4. w przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w pkt. 8 tego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego).

5. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). W przypadku wyboru faktury VAT wymagane jest zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas wypełniania formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych (w przypadku firm konieczne jest podanie numeru NIP). W przypadku braku dostępności niektórych produktów, Sprzedający dopuszcza wystawienie częściowych paragonów lub faktur.

6. Wszystkie indywidualne ustalenia (zmiany w wysyłce, rezygnacje itp.) są możliwe jedynie poprzez kontakt mailowy na adres: biuro@pracownia-basis.pl

7. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy. Średni czas przygotowania przesyłki (od złożenia do wysłania przez Sprzedającego) to 3 dni robocze. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do otrzymania przez Kupującego) wynosi 7 dni roboczych. Sprzedający zakłada, że maksymalny czas na przygotowanie przesyłki to 7 dni roboczych.

8. W wyjątkowych sytuacjach czas przygotowania zamówienia może się opóźnić, o czym Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego drogą mailową. W przypadku przekroczenia 14 dni roboczych, w drodze indywidualnych ustaleń (drogą mailową) Kupujący ma prawo do dalszego oczekiwania na zamówienie lub rezygnacji z opóźnionego zamówienia.

9. W przypadku rezygnacji z zamówienia Sprzedający dokona zwrotu wpłaty za zamówiony produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia na wskazane przez Klienta konto.

§5. Płatności i dostawy

1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.

3. Całkowity koszt zamówienia (cena zamówionego produktu wraz z kosztami przesyłki) jest widoczny dla Klienta podczas składania zamówienia.

4. Aktualny cennik kosztów przesyłki stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu i zamieszczony jest na końcu w postaci pliku PDF do pobrania.

5.  Zamówienia są wysyłane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem operatora-przewoźnika Poczta Polska S.A. na adres wskazany w formularzu. Szczegółowy opis dotyczący sposobów dostarczania przesyłek i warunków świadczenia usług znajduje się na stronach operatora-przewoźnika (Poczta Polska S.A.).

6. Czas dostawy jest zależny od wybranego sposobu dostawy, o czym Kupujący jest powiadamiany w trakcie składania zamówienia.

7. Wskazane jest, aby każdą przesyłkę kurierską otworzyć w obecności kuriera. Ważnym elementem przy składaniu reklamacji uszkodzonej lub niekompletnej przesyłki powinien być protokół sporządzony przez kuriera w chwili otrzymania przesyłki z oznaczoną datą i godziną. W opisanej wyżej sytuacji wskazany jest niezwłoczny kontakt Kupującego ze Sklepem. Każdy Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier na żądanie Kupującego ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności towaru z zamówieniem.

8. Nieodebranie przesyłki i w efekcie zwrot przesyłki do Sprzedającego skutkuje obciążeniem Kupującego związanymi z tym kosztami.

9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 

10. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Aktualnie dostępne metody płatności to:

- bezpośredni przelew na konto bankowe BZ WBK: 59 1090 1043 0000 0001 3218 3823 podając

w tytule przelewu dane identyfikujące zamówienie; 

- płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa).

 §6. Zwroty i reklamacje

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania towaru. Prawo to nie przysługuje w przypadku zakupu na firmę, z fakturą VAT.

2. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@pracownia-basis.pl) oraz odesłać zwracane produkty wraz z dowodem zakupu towaru (załączając również wypełniony wzór odstąpienia od umowy) na adres Sklepu z dopiskiem: Zwrot.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w pliku PDF na końcu Regulaminu.

3. W przypadku skorzystania z uprawnienia wskazanego w pkt. 1 tego paragrafu, Klient zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

5. Zwrotom nie polegają towary przygotowane na indywidualne zapotrzebowanie Klienta.

6. Termin zwrotu towarów do Sprzedającego to 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktów (w przypadku zwrotu wszystkich zakupionych produktów w danym zamówieniu) do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

8. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu należności przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji.

10. Reklamacje w związku z niezgodnością towaru z umową rozpatrywane i załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w sporach pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem rozpatrywane są i załatwiane w terminach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

11. Kupujący, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności.

12. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o niezgodności towaru z umową, za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@pracownia-basis.pl), załączając szczegółowy opis tej niezgodności oraz odesłać reklamowane produkty wraz z dowodem zakupu towaru na adres Sklepu z dopiskiem: Reklamacja. Sprzedający ustosunkowuje się do reklamacji w ciągu 14 dni (kalendarzowych).

Wzór formularza reklamacji znajduje się w pliku PDF na końcu Regulaminu.

13. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący. W przypadku pozytywnego dla Kupującego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu tych kosztów.

§7. Prawa autorskie

1. Zawartość Sklepu www.pracownia-basis.pl (fotografie, wszelkie opracowania i projekty graficzne, prezentacje, teksty oraz inne publikacje) jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Publikowane treści stanowią utwór w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie takich materiałów bez zgody Sklepu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

2. Naruszeniem prawa autorskiego jest także kopiowanie i publikowanie oraz inne wykorzystywanie bez zgody autora treści Regulaminu w całości lub we fragmentach, a sprawca takich działań ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami wskazanej wyżej Ustawy. 

§8. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w części lub całości. W takim przypadku zmiany obowiązują od ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed zmianami będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach, których nie reguluje niniejszy Regulamin zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 15 września 2016r.

Facebook